Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1.  In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Bedrijf:
De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Consument:
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Locatie:
De locatie waar Mondain Design in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren;

Materialen:
De door Mondain Design in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte offertes, tekeningen, schetsen, illustraties, ontwerpen en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet;

Mondain Design:
De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Mondain Design gevestigd aan Fluitersstraat 14 te Veenendaal, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 86774840;

Opdrachtgever:
De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die met Mondain Design een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan of die een offerte bij Mondain Design heeft aangevraagd;

Opgeleverde:
De (ontwerp)werkzaamheden en/of Producten die Mondain Design aan de Opdrachtgever heeft (op)geleverd;

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Mondain Design en de Opdrachtgever;

Product:
Het fysieke Product dat Mondain Design in het kader van de Overeenkomst levert of heeft geleverd;

Schriftelijk:
Schriftelijk of via de e-mail.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2.    Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Mondain Design, op alle Overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen tussen Mondain Design en de Opdrachtgever.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk met Mondain Design zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen gelden in dat geval slechts per geval.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Mondain Design vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Mondain Design niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Mondain Design in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Mondain Design heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 3.    Offertes
3.1. Iedere offerte van Mondain Design is vrijblijvend, ook indien de offerte geldig is voor een bepaalde periode.
3.2. Alle offertes zijn gedurende 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt en onder voorbehoud van evidente schrijf- of rekenfouten. Zij zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Mondain Design gedane opmetingen. De Opdrachtgever is verplicht Mondain Design te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
3.3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Mondain Design opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Mondain Design zijn offerte baseert. Indien blijkt dat de door de Opdrachtgever opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mondain Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
3.6. Aan de Opdrachtgever zijnde een Consument kenbaar gemaakte prijzen zijn inclusief btw.
3.7. Aan de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief btw.
3.8. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de offerte, dan is het de Opdrachtgever niet toegestaan de Materialen die onderdeel uitmaken van de offerte geheel of gedeeltelijk te gebruiken of de Materialen door een derde geheel of gedeeltelijk te laten gebruiken voor de realisatie van een (licht)project. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel, dan is Mondain Design gerechtigd voor het gebruik van de Materialen een marktconforme vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4.    Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte Schriftelijk heeft geaccordeerd dan wel op het moment dat de Opdrachtgever telefonisch akkoord is gegaan met het aanbod van Mondain Design.

Artikel 5.    Annulering
5.1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, dan worden de volgende annuleringskosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht:
a. Alle reeds door Mondain Design in het kader van de Overeenkomst ingekochte materialen en Producten; en
b. 20% van het geoffreerde bedrag voor de uitvoering van de werkzaamheden.
5.2. Annulering dient Schriftelijk te geschieden.

Artikel 6.    Wijzigingen en extra kosten
6.1. Indien er sprake is van door de Opdrachtgever gewenste extra of gewijzigde werkzaamheden die leiden tot extra kosten, dan stelt Mondain Design voorafgaand aan de uitvoering van de extra of gewijzigde werkzaamheden de Opdrachtgever in kennis van de extra kosten, tenzij de Opdrachtgever de noodzaak van de prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.6.2. Mondain Design heeft het recht de overeengekomen vaste prijs zonder gerechtelijke tussenkomst te verhogen indien er sprake is van kostenverhogende omstandigheden die zijn ontstaan na de totstandkoming van de Overeenkomst waarmee Mondain Design geen rekening heeft gehouden bij het opstellen van de offerte, zoals, maar niet beperkt tot, verhoging van arbeidskosten, vervoerskosten en inkoopprijzen.
6.3. Onverwijld nadat Mondain Design bekend is geworden met de kostenverhogende omstandigheden, stelt Mondain Design de Opdrachtgever daarvan middels een Schriftelijke verklaring in kennis en van de gevolgen daarvan voor de prijs.
6.4. Indien Mondain Design de prijs overeenkomstig artikel 6.2 verhoogt binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, dan heeft de Opdrachtgever zijnde een Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit de wet, zoals een verhoging in het btw-tarief.

Artikel 7.    Uitvoering van de Overeenkomst
7.1. Mondain Design zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2. Mondain Design bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht in technisch opzicht wordt uitgevoerd. Mondain Design houdt daarbij rekening met tijdig verstrekte en binnen de branche en het kader van de Overeenkomst verantwoorde aanwijzingen van de Opdrachtgever, zulks evenwel ter finale beoordeling van Mondain Design. Het risico van de juiste uitvoering van mondelinge of telefonisch gegeven aanwijzingen door of namens de Opdrachtgever rust bij de Opdrachtgever.
7.3. Mondain Design heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
7.4. Ingeval de werkzaamheden (mede) bestaan uit bouwbegeleiding, dan is Mondain Design nimmer verantwoordelijk voor de kwaliteit van goederen, diensten of (bouw- of verbouw)werkzaamheden die door de door de Opdrachtgever gecontracteerde derden, zoals aannemers, leveranciers en opdrachtnemers, worden (op)geleverd of uitgevoerd op de Locatie.

Artikel 8.    Verplichtingen van de Opdrachtgever
8.1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mondain Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Mondain Design worden verstrekt.
8.2. Indien de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
8.3. De Opdrachtgever is gehouden Mondain Design onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
8.4. Indien Mondain Design werkzaamheden uitvoert op de Locatie, dan dient de Opdrachtgever er tijdig voor zorg te dragen dat:
a. De Locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor Mondain Design;
b. De Locatie goed bereikbaar is voor het transportmiddel waarmee Producten afgeleverd worden;
c. De Locatie vrij is van obstakels;
d. De Locatie geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden;
e. Mondain Design voldoende ruimte heeft om de werkzaamheden uit te voeren;
f. Zaken die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschadigd kunnen raken verwijderd zijn of, indien verwijdering niet mogelijk of wenselijk is, deugdelijk zijn afgedekt;
g. Mondain Design beschikt over alle gegevens over de Locatie die voor Mondain Design relevant zijn of kunnen zijn i.v.m. het uitvoeren van de werkzaamheden;
h. Mondain Design op de Locatie de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren.
8.5. Voor zover de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen, het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden en/of het ter beschikking stellen van hulpmiddelen en/of overige zaken, dan is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig en correct leveren, (laten) uitvoeren en/of ter beschikking stellen.
8.6. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat bestaand werk waaraan of waarop werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden geen gebreken bevat en geschikt is voor de werkzaamheden.
8.7. De Opdrachtgever vrijwaart Mondain Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan een ander dan Mondain Design toerekenbaar is.
8.8. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Mondain Design die voortvloeien uit de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de Opdrachtgever onrechtmatig jegens Mondain Design handelt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Mondain Design daardoor lijdt, waaronder extra gemaakte kosten en arbeidstijd.
8.9. Ingeval 2 of meer Opdrachtgevers gezamenlijk een opdracht hebben verleend aan Mondain Design, dan zijn die Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en in het bijzonder de betaling van de aan Mondain Design verschuldigde bedragen i.v.m. de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 9.    Uitvoeringstermijn
9.1. Mondain Design maakt een aanvang met de uitvoering van de Overeenkomst nadat Mondain Design de aanbetaling van de Opdrachtgever heeft ontvangen.
9.2. Opgave van een uitvoeringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde uitvoeringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn.
9.3. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed.

Artikel 10. Levering van Product
10.1. Het Product wordt opgestuurd naar het door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte afleveradres, tenzij is overeengekomen dat Mondain Design de montage van het Product  verzorgt.
10.2. Bij het opsturen van Producten naar de Opdrachtgever is Mondain Design gerechtigd hier kosten voor in rekening te brengen. Franco leveringen vanaf € 750,- excl. btw (= € 907,50 incl. btw) binnen Nederland m.u.v. lengtevracht.
10.3. De Opdrachtgever dient de Producten terstond na aankomst daarvan op de plaats van uitvoering van de opdracht in ontvangst te (doen) nemen. Nadat de Producten blijkens de vrachtbrief in ontvangst zijn genomen door de Opdrachtgever of degene die dat aldaar namens hem doet c.q. wanneer aflevering feitelijk op de door Opdrachtgever opgegeven plek van bestemming door de vervoerder heeft plaatsgevonden, heeft Mondain Design de Opdrachtgever daarvan het bezit verschaft in de zin der wet en zijn de afgeleverde Producten vanaf dat moment direct voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Oplevering
11.1. Indien de werkzaamheden op de Locatie gereed zijn, dan stelt Mondain Design de Opdrachtgever daarvan in kennis en dient de Opdrachtgever de werkzaamheden te inspecteren. Indien de voltooide werkzaamheden niet in overeenstemming zijn met hetgeen partijen omtrent de werkzaamheden zijn overeengekomen, dan dient de Opdrachtgever dit direct na de inspectie aan Mondain Design te melden.
11.2. Het opleverdossier zoals omschreven in artikel 7:757a Burgerlijk Wetboek (BW) is niet van toepassing.
11.3. Indien de Opdrachtgever:
a. Niet de inspectie uitvoert zoals omschreven in artikel 11.1, bijvoorbeeld omdat de Opdrachtgever niet aanwezig is op het door Mondain Design kenbaar gemaakt moment waarop de werkzaamheden gereed zullen zijn; of
b. Niet direct na de inspectie aan Mondain Design meldt dat de werkzaamheden niet zijn zoals overeengekomen,
dan wordt de Opdrachtgever geacht de werkzaamheden te hebben aanvaard.
Deze aanvaarding betekent dat de voltooide werkzaamheden in overeenstemming zijn met hetgeen partijen zijn overeengekomen en dat de Opdrachtgever geen aanspraak kan maken op kosteloze uitvoering van extra werkzaamheden.
11.4. Na de (stilzwijgende) aanvaarding van de werkzaamheden worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd.

Artikel 12. Garantie en klachten
12.1. Indien op een Product een fabrieksgarantie wordt verleend, dan zijn de garantievoorwaarden te raadplegen op de website van de betreffende fabrikant en/of zit een document met de garantievoorwaarden bij de levering van het Product.
12.2. De garantie komt de Opdrachtgever zijnde een Consument toe onverminderd alle rechten en vorderingen die de wet de Opdrachtgever zijnde een Consument toekent.
12.3. Klachten over het Opgeleverde dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na de oplevering Schriftelijk aan Mondain Design kenbaar te worden gemaakt. Klachten over een aan de Opdrachtgever zijnde een Consument geleverd Product dienen door de Opdrachtgever zijnde een Consument binnen 2 maanden na de ontdekking van het gebrek aan Mondain Design kenbaar te worden gemaakt. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
12.4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
12.5. Nadat de Opdrachtgever een klacht heeft ingediend, dient de Opdrachtgever Mondain Design de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Mondain Design kan van de Opdrachtgever verlangen dat de Opdrachtgever foto’s van het gebrek naar Mondain Design stuurt en/of dat de Opdrachtgever Mondain Design toegang verleent tot de Locatie voor het onderzoeken van de klacht.
12.6. Indien de Opdrachtgever aantoont dat het Opgeleverde op het moment van oplevering gebrekkig was, dan worden door Mondain Design kosteloos herstelwerkzaamheden uitgevoerd en/of vervangende onderdelen of Producten geleverd.
12.7. Indien het alsnog correct nakomen van de Overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, dan is de aansprakelijkheid van Mondain Design beperkt tot hetgeen in artikel 15 is opgenomen.
12.8. Een beroep op de garantie wordt afgewezen en een klacht wordt niet verder kosteloos in behandeling genomen indien tijdens het onderzoeken van de garantieclaim/klacht blijkt dat:
a. Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
b. Er sprake is van normale slijtage;
c. Zonder voorafgaande toestemming van Mondain Design door de Opdrachtgever en/of een derde werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het Opgeleverde zijn uitgevoerd;
d. Onderhoudsvoorschriften of gebruiksinstructies niet zijn nageleefd;
e. Schade aan het Opgeleverde ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, vernieling, rook, schoonmaakmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en vocht;
f. Gebreken het gevolg zijn van componenten en/of Producten die niet door Mondain Design zijn geleverd of van werkzaamheden die niet door of namens Mondain Design zijn uitgevoerd.
12.9. Afwijkingen aan de geleverde Producten betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit.
12.10. Indien de klacht over werkzaamheden terecht is, dan dient de Opdrachtgever Mondain Design de mogelijkheid te geven herstelwerkzaamheden uit te voeren. Indien de Opdrachtgever Mondain Design deze mogelijkheid niet heeft gegeven en door een derde herstelwerkzaamheden heeft laten uitvoeren, dan worden de kosten daarvan niet door Mondain Design vergoed.

Artikel 13. Facturatie en betaling
13.1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt facturatie als volgt:
a. 50% onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst;
b. 50% bij de oplevering.
13.2. Werkzaamheden waarvoor een uurtarief is afgesproken, worden gefactureerd na de oplevering, tenzij anders is overeengekomen.
13.3. Mondain Design stuurt de facturen via de e-mail.
13.4. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum.
13.5. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
13.6. Indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan stuurt Mondain Design een betalingsherinnering via de e-mail en heeft Mondain Design het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat alle opeisbare bedragen voldaan zijn. Mondain Design is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever door de opschorting lijdt.
13.7. De Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd is. De Opdrachtgever zijnde een Consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Bij de Opdrachtgever zijnde een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
13.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Mondain Design op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
13.9. Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
13.10. Klachten over een factuur dienen binnen 5 dagen na de factuurdatum Schriftelijk aan Mondain Design kenbaar te worden gemaakt en schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
14.1. Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van Mondain Design, totdat de Opdrachtgever alle vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW volledig heeft betaald.
14.2. Mondain Design heeft het recht de Producten te allen tijde te (doen) inspecteren. De Opdrachtgever verplicht zich aan voormelde inspectie zijn medewerking te verlenen, zolang de Opdrachtgever niet volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
14.3. Zolang de eigendom van de Producten niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag de Opdrachtgever de Producten niet verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen of buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
14.4. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Mondain Design veilig te stellen.
14.5. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Mondain Design niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, dan is Mondain Design gerechtigd alle Producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Mondain Design op volledige schadevergoeding.
14.6. De Opdrachtgever dient zijn volledige medewerking te verlenen indien Mondain Design een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud en dient Mondain Design of een door Mondain Design ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie(s) waar de Producten zich bevinden.
14.7. Alle kosten die Mondain Design maakt om de Producten op te eisen en terug te nemen komen voor rekening van de Opdrachtgever.
14.8. Indien de Opdrachtgever weet of het vermoeden heeft dat hij in betalingsmoeilijkheden komt, dan dient de Opdrachtgever Mondain Design daarvan in kennis te stellen. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk Mondain Design daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator erop wijzen dat de Producten eigendom zijn van Mondain Design.
14.9. Mondain Design is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt doordat Mondain Design een beroep doet op dit eigendomsvoorbehoud en de geleverde Producten terugneemt.
14.10. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Mondain Design toekomende rechten onverlet.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1. Mondain Design kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17;
b. Enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
15.2. Mondain Design is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de Opdrachtgever of van derden, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of door goederen achtergelaten op de Locatie.
15.3. De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Mondain Design is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn.
15.4. Mondain Design is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door verkeerd of ondeskundig gebruik van het Opgeleverde of door verkeerd en/of ondeskundig onderhoud van het Opgeleverde.
15.5. Mondain Design is niet aansprakelijk voor een handelen en/of nalaten van een derde, zoals een door de Opdrachtgever gecontracteerde partij, op de Locatie.
15.6. Mondain Design is niet aansprakelijk voor overschrijding van een opleveringstermijn door een derde, zoals een door de Opdrachtgever gecontracteerde partij, of voor enige vertraging tijdens (bouw- of verbouw)werkzaamheden.
15.7. Indien de Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het Opgeleverde, dan is iedere aansprakelijkheid van Mondain Design ten aanzien van een gebrek aan het Opgeleverde en eventuele (gevolg)schade uitgesloten.
15.8. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Mondain Design, maakt.
15.9. Mondain Design is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van roerende of onroerende zaken waaraan Mondain Design werkzaamheden verricht.
15.10. Mondain Design is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
15.11. Aansprakelijkheid van Mondain Design voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, bedrijfsschade, opgelegde boetes, arbeidskosten en vertragingsschade, is uitgesloten.
15.12. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch enige aansprakelijkheid op Mondain Design mocht rusten, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtgever betaald heeft voor het Opgeleverde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.13. De aansprakelijkheid van Mondain Design is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Mondain Design uitkeert.
15.14. De aansprakelijkheid van Mondain Design ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Mondain Design, onverwijld en deugdelijk, Schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Mondain Design ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mondain Design in staat is adequaat te reageren.
15.15. Indien de Opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan Mondain Design ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Mondain Design ter beschikking zijn gesteld, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 16. Verjaring
16.1. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het Opgeleverde of een handelen en/of nalaten van Mondain Design verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken. Voor de koopovereenkomst die met de Opdrachtgever zijnde een Consument is aangegaan  geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.

Artikel 17. Overmacht
17.1. Mondain Design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: transportmoeilijkheden; (werk)staking; diefstal; bedrijfsstoring; blokkades; boycot; extreme weersomstandigheden; natuurrampen; overstromingen; oproeren, terrorisme, onlusten, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; ex- en importbelemmeringen; grondstof tekorten of tekorten op de markt van overige zaken; stroomstoring; storing in communicatiemiddelen; gebreken in software of diensten van derden; epidemieën; pandemie; quarantaineplicht; overheidsmaatregelen; cyberaanval; wanprestatie door derden waar Mondain Design niet verantwoordelijk voor is; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Mondain Design de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren; wijzigingen in wet- en regelgeving.
17.2. Mondain Design is niet aansprakelijk voor vertraging in de werkzaamheden die is ontstaan door een overmachtssituatie.
17.3. Mondain Design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mondain Design zijn verbintenis had moeten nakomen.
17.4. Indien Mondain Design zijn verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van de overmacht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Mondain Design alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Mondain Design in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van zijn verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
17.5. De Opdrachtgever heeft het recht in geval de overmachtssituatie zich gedurende 30 aaneengesloten dagen heeft voorgedaan, de Overeenkomst daarna geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang Schriftelijk op te zeggen.
17.6. In het geval dat Mondain Design ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de Opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht en/of Producten heeft geleverd, dan is Mondain Design gerechtigd om deze werkzaamheden en Producten te factureren.

Artikel 18. Opschorting en ontbinding
18.1. Mondain Design is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te schorten indien:
a. Mondain Design bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
b. De omstandigheden waarin de werkzaamheden op de Locatie dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. Na het sluiten van de Overeenkomst Mondain Design ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen jegens Mondain Design niet zal nakomen;
d. De Opdrachtgever een of meerdere van zijn (betalings)verplichtingen jegens Mondain Design niet is nagekomen.
8.2. Mondain Design is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
18.3. Voorts is Mondain Design bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.4. Mondain Design is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de Opdrachtgever wordt verleend, indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien de Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld of indien een bewindvoerder wordt benoemd.
18.5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Mondain Design op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Mondain Design de nakoming van de verplichtingen opschort, dan behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
18.6. Mondain Design behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Auteursrechten
19.1. De auteursrechten op de Materialen berusten bij Mondain Design en worden niet aan de Opdrachtgever overgedragen.
19.2. Zonder Schriftelijke toestemming van Mondain Design mogen de Materialen niet openbaar worden gemaakt, worden verveelvoudigd of worden gekopieerd.
19.3. Het is de Opdrachtgever enkel toegestaan de Materialen te gebruiken in het kader van de Overeenkomst.
19.4. De Opdrachtgever dient de auteursrechten van Mondain Design te allen tijde te respecteren.
19.5. Mondain Design is bevoegd het Opgeleverde te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, bijvoorbeeld door een foto van het Opgeleverde op zijn website te plaatsen.

Artikel 20. Persoonsgegevens
20.1. Mondain Design verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Opdrachtgever het privacy beleid van Mondain Design raadplegen, zie Privacybeleid.

Artikel 21. Vervaltermijn
21.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Mondain Design in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1. Op deze algemene voorwaarden, op alle offertes van Mondain Design en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
22.2. Indien er sprake is van een geschil tussen Mondain Design en de Opdrachtgever, dan zullen partijen zich inspannen om dit geschil in onderling overleg te beslechten.
22.3. Geschillen tussen Mondain Design en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mondain Design gevestigd is. De Opdrachtgever zijnde een Consument heeft 1 maand de tijd nadat Mondain Design zich Schriftelijk jegens de Opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.