Privacybeleid

Mondain Design acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Op het privacy beleid is Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen uit hoofde van of in verband met (het gebruik) van het privacy beleid worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Nederland.